วิวัฒนาการของกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

นักศึกษาวิชา ๑๖๐๑๔๒๓ กฎหมายการท่องเที่ยว สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการของกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.