วิวัฒนาการของกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

นักศึกษาวิชา ๑๖๐๑๔๒๓ กฎหมายการท่องเที่ยว สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการของกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements