ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสัปดาห์ที่ ๘ (วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements