วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

นักศึกษาวิชา ๑๖๐๑๔๒๓ กฎหมายการท่องเที่ยว สามารถชมบันทึกการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเมศก์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements