แนวทางการศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง แนวทางการศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด สำหรับสัปดาห์ที่ ๙ (วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง หลังจากศึกษา เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด นี้แล้ว ขอให้นักศึกษาพิจารณาและอภิปรายคำตอบสำหรับคำถามดังต่อไปนี้

  • ละเมิดคืออะไร
  • ศึกษาละเมิดเพื่ออะไร
  • เรียนรู้อะไรบ้างจากการศึกษาละเมิด
Advertisements