ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการวางแผนทำวิทยานิพนธ์

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการวางแผนทำวิทยานิพนธ์ สำหรับสัปดาห์ที่ ๙ (วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.