ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการวางแผนทำวิทยานิพนธ์

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการวางแผนทำวิทยานิพนธ์ สำหรับสัปดาห์ที่ ๙ (วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements