ความรับผิดทางปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดทางปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๐ (วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements