ความรับผิดเพื่อละเมิดของตนเอง

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของตนเอง สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๐ (วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements