กำหนดการเสนอร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ กำหนดการเสนอร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ดังต่อไปนี้presenter-list

Advertisements