การมีส่วนร่วมของประชาชน

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๔ (วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements