นิรโทษกรรมและอายุความ

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง นิรโทษกรรมและอายุความ สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๕ (วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป