สไลด์ประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ

การสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ ร่วมจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายของโครงการแล้ว

การสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอและการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์ เพราะภูมิภาคและประเทศเหล่านี้มีระบบกฎหมายที่ดี มีวิวัฒนาการและประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันยาวนาน เหมาะสมสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ให้ได้ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมหรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกในราชอาณาจักรไทยต่อไป