ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๘ » สไลด์ประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ

สไลด์ประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ

การสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ ร่วมจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายของโครงการแล้ว

การสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอและการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์ เพราะภูมิภาคและประเทศเหล่านี้มีระบบกฎหมายที่ดี มีวิวัฒนาการและประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันยาวนาน เหมาะสมสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ให้ได้ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมหรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกในราชอาณาจักรไทยต่อไป

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: