ลาภมิควรได้

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ลาภมิควรได้ สำหรับวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements