จัดการงานนอกสั่ง

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง จัดการงานนอกสั่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements