การประกอบอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

นักศึกษาวิชา น.๗๘๘ กฎหมายพลังงาน สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การประกอบอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สำหรับสัปดาห์ที่ ๘ (วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements