ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปิโตรเลียม

นักศึกษาวิชา น.๗๘๘ กฎหมายพลังงาน สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปิโตรเลียม สำหรับสัปดาห์ที่ ๗ (วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป