ทฤษฎีและหลักการในการควบคุมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

นักศึกษาวิชา น.๗๘๘ กฎหมายพลังงาน สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง การควบคุมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (๑): ทฤษฎีและหลักการในการควบคุมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สำหรับวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป