การทบทวนความรู้และแนวทางการตอบคำถาม

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกกอบการบรรยาย เรือง การทบทวนความรู้และแนวทางการตอบคำถาม สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป