กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

นักศึกษาวิชา น.๗๘๘ กฎหมายพลังงาน สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การควบคุมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (๒): กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม สำหรับวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements