กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

นักศึกษาวิชา น.๗๘๘ กฎหมายพลังงาน สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การควบคุมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (๓): กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements