การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

นักศึกษาวิชา น.๗๘๘ กฎหมายพลังงาน สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม (๒): การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สำหรับวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements