อนาคตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

นักศึกษาวิชา น.๗๘๘ กฎหมายพลังงาน สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง อนาคตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สำหรับวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements