ค่าสินไหมทดแทน (๒): ประเภทของค่าสินไหมทดแทนและอายุความ

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน (๒): ประเภทของค่าสินไหมทดแทนและอายุความ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements