ผู้ประกอบการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ผู้ประกอบการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนร่วมการศึกษาด้วย