ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย สำหรับวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) อ่านเอกสารดังต่อไปนี้

(๒) ศึกษาสไลด์ เรือง บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

(๓) ตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • “การแบ่งแยกอำนาจ” หมายความว่าอย่างไร 
มีลักษณะอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • “ลำดับชั้นของกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • “ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • “การแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมาย” อาจมีได้
กี่ลักษณะ แต่ละลักษณะเป็นอย่างไร
  • “กฎหมายมหาชน” แตกต่างจาก “กฎหมายเอกชน” อย่างไร
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.