แนวทางการศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษาเอกสารประกอบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

๒. ศึกษาสไลด์ เรื่อง แนวทางการศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิด

๓. ตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • ละเมิดคือะไร
  • เหตุใดจึงต้องศึกษากฎหมายลักษณะละเมิด