แนวทางการศึกษาและข้อสังเกตบางประการ

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการศึกษาและข้อสังเกตบางประการ สำหรับวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements