กฎหมายว่าด้วยการจัดการที่ดินกับสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดการที่ดินกับสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดินที่น่าสนใจ กล่าวคือ

๒. ศึกษาสไลด์ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดการที่ดินกับสิ่งแวดล้อม

๓. ตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • การจัดการที่ดินหมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • การจัดการที่ดินทำได้อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • กฎหมายว่าด้วยการจัดการที่ดินมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • กฎหมายว่าด้วยการจัดการที่ดินมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
Advertisements