ข้อสังเกตบางประการ (เพิ่มเติม)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ข้อสังเกตบางประการ (เพิ่มเติม) สำหรับวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements