ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๒ » กำหนดการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย

กำหนดการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย

กำหนดการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยายสำหรับวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นดังนี้

๓๐ มีนาคม

 • เริงชัย เรืองศรี เรื่อง การพิพากษาเกินคำขอในคดีอาญาทางสิ่งแวดล้อม
 • กฤตย ธาดาบดินทร์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมลพิษ ตะกอน จากการทำเหมืองแร่
 • นรรัตน์ พึ่งอาศัย เรื่อง บทบาทของรัฐและประชาชนในการสงานและคุ้มครองสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
 • สุปวีณ์ กรดเสือ เรื่อง การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ตามอนุสัญญาแรมซาร์
 • กานต์สิริ โรจนวีระ เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วม: ศึกษาเปรียบเทียบกับอังกฤษ

๒๐ เมษายน

 • วันทิตา อบสุวรรณ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพลับพลึงธารในประเทศไทย
 • เฉลิมชล เกษจุโลม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองพันธุ์ปลิงทะเล
 • อิศรา ยอดทอง เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการเพื่อคุ้มครองหอยมือเสือในประเทศไทย
 • พิชามญช์ เครือชัยพินิต เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนของสารไดออกซินในอาหารและอาหารสัตว์
 • ศุภเดช เต็มรัตน์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษาโซล่าร์ฟาร์ม

๒๗ เมษายน

 • ปฏิภาณ ชุมรุม เรื่อง การส่งเสริมมาตรการทางกฎหมายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล: พืชผลทางการเกษตร
 • ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันฝนกรด
 • ณัฐ จินตพิทักษ์กุล เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนในคดีสิ่งแวดล้อม
 • วรัฏฐา สุขสภา เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่

๔ พฤษภาคม

 • จรัญยา กิติไพศาลนนท์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการของเสียอันตราย: กรณีศึกษาน้ำมันใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • เพชรลดา เกียรติมงคลกุล เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันของไทยภายหลังจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • แพรวพรรณ พรหมเจริญ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน: เปรียบเทียบต่างประเทศ
 • วิชชุดา จีระเสมานนท์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมขนาดของบรรจุภัณฑ์ เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ

๑๑ พฤษภาคม

 • พัชรนันท์ รักพงษ์ไทย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจัดการขยะ: ศึกษากรณีการนำกลับมาใช้ไหม่ (recycle) ในประเภทขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
 • ธนวัชร กิติโกมลสุข เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน
 • วริศรา ปัณฑะโชติ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบจากการฝังกลบขยะมูลฝอย
 • อานันท์ รัตนเจียเริญ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอุทยานแห่งชาติ
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: