กำหนดการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย

กำหนดการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยายสำหรับวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นดังนี้

๓๐ มีนาคม

 • เริงชัย เรืองศรี เรื่อง การพิพากษาเกินคำขอในคดีอาญาทางสิ่งแวดล้อม
 • กฤตย ธาดาบดินทร์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมลพิษ ตะกอน จากการทำเหมืองแร่
 • นรรัตน์ พึ่งอาศัย เรื่อง บทบาทของรัฐและประชาชนในการสงานและคุ้มครองสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
 • สุปวีณ์ กรดเสือ เรื่อง การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ตามอนุสัญญาแรมซาร์
 • กานต์สิริ โรจนวีระ เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วม: ศึกษาเปรียบเทียบกับอังกฤษ

๒๐ เมษายน

 • วันทิตา อบสุวรรณ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพลับพลึงธารในประเทศไทย
 • เฉลิมชล เกษจุโลม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองพันธุ์ปลิงทะเล
 • อิศรา ยอดทอง เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการเพื่อคุ้มครองหอยมือเสือในประเทศไทย
 • พิชามญช์ เครือชัยพินิต เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนของสารไดออกซินในอาหารและอาหารสัตว์
 • ศุภเดช เต็มรัตน์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษาโซล่าร์ฟาร์ม

๒๗ เมษายน

 • ปฏิภาณ ชุมรุม เรื่อง การส่งเสริมมาตรการทางกฎหมายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล: พืชผลทางการเกษตร
 • ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันฝนกรด
 • ณัฐ จินตพิทักษ์กุล เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนในคดีสิ่งแวดล้อม
 • วรัฏฐา สุขสภา เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่

๔ พฤษภาคม

 • จรัญยา กิติไพศาลนนท์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการของเสียอันตราย: กรณีศึกษาน้ำมันใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • เพชรลดา เกียรติมงคลกุล เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันของไทยภายหลังจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • แพรวพรรณ พรหมเจริญ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน: เปรียบเทียบต่างประเทศ
 • วิชชุดา จีระเสมานนท์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมขนาดของบรรจุภัณฑ์ เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ

๑๑ พฤษภาคม

 • พัชรนันท์ รักพงษ์ไทย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจัดการขยะ: ศึกษากรณีการนำกลับมาใช้ไหม่ (recycle) ในประเภทขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
 • ธนวัชร กิติโกมลสุข เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน
 • วริศรา ปัณฑะโชติ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบจากการฝังกลบขยะมูลฝอย
 • อานันท์ รัตนเจียเริญ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอุทยานแห่งชาติ
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.