กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกับสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกับสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. ศึกษาสไลด์และวิดีโอ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกับสิ่งแวดล้อม

๓. ตอบคำถามดังต่อไปนี้ …

  • การควบคุมอาคารหมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • การควบคุมอาคารทำได้อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
Advertisements