กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกับสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกับสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษาพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

๒. ศึกษาสไลด์และวิดีโอ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกับสิ่งแวดล้อม

๓. ตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • การผังเมืองหมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • การผังเมืองทำได้อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
Advertisements