การเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในห้องบรรยาย (๑)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ในวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แก่

  • เริงชัย เรืองศรี เรื่อง การพิพากษาเกินคำขอในคดีอาญาทางสิ่งแวดล้อม
  • กฤตย ธาดาบดินทร์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมลพิษ ตะกอน จากการทำเหมืองแร่
  • นรรัตน์ พึ่งอาศัย เรื่อง บทบาทของรัฐและประชาชนในการสงานและคุ้มครองสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
  • สุปวีณ์ กรดเสือ เรื่อง การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ตามอนุสัญญาแรมซาร์
  • กานต์สิริ โรจนวีระ เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วม: ศึกษาเปรียบเทียบกับอังกฤษ

ทั้งนี้ นักศึกษาแต่ละคน รวมทั้งตัวผมเอง จักให้คะแนนการเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์แต่ละรายตามแบบการให้คะแนนดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้

Presentation mark sheet.png

Advertisements