กฎหมายว่าด้วยมลพิษ

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยมลพิษ สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษามาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. ศึกษาสไลด์และวิดีโอ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยมลพิษ

๓. ตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • มลพิษหมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • มาตรฐานคุณภาพหมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร กฎหมายบัญญัติรายละเอียดไว้ประการใดบ้าง
  • มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดหมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร  กฎหมายบัญญัติรายละเอียดไว้ประการใดบ้าง
  • ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแลระระบบกำจัดของเสียรวมหมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร  กฎหมายบัญญัติรายละเอียดไว้ประการใดบ้าง
  • กฎหมายว่าด้วยมลพิษมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
Advertisements