ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรือง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements