กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย สำหรับวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษาพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. ศึกษาสไลด์และวิดีโอ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

๓. ตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • วัตถุอันตรายหมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • วัตถุอันตรายแตกต่างจากมลพิษอย่างไร ความแตกต่างดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไร
  • กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
Advertisements