การทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าว

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชมวิดีโอบันทึกการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิดด้วยการไขข่าว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป