ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๐๑ » ย้ายสถานที่บรรยาย วิชา น.๒๐๑ (กลุ่มที่ ๒)

ย้ายสถานที่บรรยาย วิชา น.๒๐๑ (กลุ่มที่ ๒)

เนื่องจากผมได้รับแจ้งจากคณะนิติศาตร์เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ว่าได้ย้ายสถานที่การบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) จากห้อง SC3049 ไปเป็นห้อง SC1059 เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อนักศึกษาจักได้ไปยังสถานที่บรรยายแห่งใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน

 

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: