ย้ายสถานที่บรรยาย วิชา น.๒๐๑ (กลุ่มที่ ๒)

เนื่องจากผมได้รับแจ้งจากคณะนิติศาตร์เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ว่าได้ย้ายสถานที่การบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) จากห้อง SC3049 ไปเป็นห้อง SC1059 เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อนักศึกษาจักได้ไปยังสถานที่บรรยายแห่งใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน

 

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.