ดึงอปท.รับผิดทางละเมิด

http://www.posttoday.com/economy/finance/453415