ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษาสัปดาห์ที่ ๕ (วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป