ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชมวิดีโอบันทึกการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป