ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๘ » The fundamental legal difference between a PSA and a license

The fundamental legal difference between a PSA and a license

The fundamental legal difference between a PSA and a license is that the relationship between the IOC and the state under a PSA is that of a contractor or service provider. Under a PSA, the state always remains the owner of the resources in the ground–although the contract establishes the agreed compensation that the IOC will receive for services rendered, part or all of which will be in hydrocarbon revenues. The IOC will therefore have a contractual right to be delivered a portion of the hydrocarbon production which becomes available (usually after treatment and processing) at the point of transfer. In other words, the PSA is a service contract with payment in kind. While in practice this arrangement provides the state with the same share of the hydrocarbons extracted that the tax and royalty regime would allocate, maintaining formal ownership of the hydrocarbons has been an important factor for countries keen on protecting their sovereignty over their national resources. This aspect appealed to the growing nationalist cultures of host states in the post-colonial era.

– Geoffrey Picton-Turbervill (ed), Oil and gas: a practical handbook (Globe Law and Business, 2009), p35.

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: