อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง หรือลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชมวิดีโอบันทึกการบรรยาย เรื่อง อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements