ความหมาย ลักษณะ และผล ของจัดการงานนอกสั่ง

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษาสัปดาห์ที่ ๑๓ (วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เรื่อง ความหมาย ลักษณะ และผล ของจัดการงานนอกสั่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป