ความหมาย ลักษณะ และผล ของลาภมิควรได้

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษาสัปดาห์ที่ ๑๔ (วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เรื่อง ความหมาย ลักษณะ และผล ของลาภมิควรได้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป