ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » วล.๓๖๗ » ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๑)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๑)

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมสไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๑) สำหรับวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีขอบเขตและวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้

 • ความหมายและลักษณะของกฎหมาย
 • ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย และ
 • ประเภทของกฎหมาย

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง นอกจากชมสไลด์ ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการศึกษา นักศึกษาสมควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบไปด้วย

 • ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, สังคมกับกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๙) หน้า ๑๓-๒๘ และ ๓๗-๕๑.
 • ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) หน้า ๓-๔๒, ๑๐๗-๑๑๘, ๓๑๒-๓๒๘ และ ๓๕๑-๓๗๓.
 • หยุด แสงอุทัย แก้ไขปรับปรุงโดยสมยศ เชื้อไทย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) หน้า ๓๖-๑๐๙.

นอกจากนี้ ขอให้นักศึกษาพยายามตอบคำถามดังต่อไปนี้ให้ได้ หากนักศึกษายังมีข้อสงสัยขอให้สอบถามอาจารย์ผู้บรรยายเพิ่มเติม

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย

 • รัฐคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 • กฎหมายตามเนื้อความคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 • กฎหมายตามแบบพิธีคืออะไร แตกต่างจากกฎหมายตามเนื้อความอย่างไร
 • กฎหมายลายลักษณ์อักษรคืออะไร ประเทศไทยมีวิธีการประกาศให้ราษฎรทราบได้อย่างไร
 • พระราชบัญญัติคืออะไร มีวิธีการออกอย่างไร
 • พระราชกำหนดคืออะไร มีวิธีการออกอย่างไร
 • พระราชกฤษฎีกาคืออะไร มีวิธีการการออกอย่างไร
 • กฎกระทรวงคืออะไร มีวิธีการออกอย่างไร
 • ข้อบัญญัติท้องถิ่นคืออะไร มีวิธีการออกอย่างไร
 • หากพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด จะเกิดผลอย่างไร

ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย

 • กฎหมายมีผลใช้บังคับเมื่อใด
 • วันเริ่มใช้บังคับกฎหมายคืออะไร ได้แก่กรณีใดบ้าง
 • วันสิ้นสุดการใช้บังคับกฎหมายคืออะไร ได้แก่กรณีใดบ้าง
 • หลักที่ว่า “กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง” หมายความว่าอย่างไร มีข้อยกเว้นประการใด
 • กฎหมายมีผลใช้บังคับที่ใด
 • หลักดินแดนหมายความว่าอย่างไร
 • ราชอาณาจักรหมายความว่าอย่างไร
 • กฎหมายมีผลใช้บังคับกับบุคคลใด มีข้อยกเว้นประการใดบ้าง

ประเภทของกฎหมาย

 • กฎหมายทั่วไปคืออะไร กฎหมายพิเศษคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร ความเข้าใจความแตกต่างดังกล่าวมีประโยชน์ประการใดบ้าง
 • กฎหมายที่เป็นบทหลักคืออะไร กฎหมายที่เป็นบทยกเว้นคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร ความเข้าใจความแตกต่างดังกล่าวมีประโยชน์ประการใดบ้าง
 • กฎหมายตามเนื้อความอาจแบ่งแยกประการใดได้บ้าง
 • กฎหมายมหาชนคืออะไร ได้แก่กฎหมายอะไรบ้าง
 • กฎหมายเอกชนคืออะไร ได้แก่กฎหมายอะไรบ้าง
 • รัฐธรรมนูญคืออะไร มีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยหลักการสำคัญประการใดบ้าง
 • หลักการแบ่งแยกอำนาจหมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • หลักการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนหมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • การรวมศูนย์อำนาจคืออะไร การกระจายอำนาจคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร มีข้อดีและข้อเสียประการใดบ้าง
 • กฎหมายปกครองคืออะไร มีลักษณะอย่างไร
 • กฎหมายอาญาคืออะไร มีหลักเกณฑ์สำคัญประการใดบ้าง
 • กฎหมายระหว่างประเทศคืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กับกฎหมายภายในอย่างไร
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: