นิรโทษกรรม

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง นิรโทษกรรม สำหรับวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การศึกษาเรื่องนี้มีขอบเขตและวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้

 • ความหมายและหลักกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรม ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • นิรโทษกรรมในกรณีต่าง ๆ ตามนัยมาตรา ๔๔๙ ถึงมาตรา ๔๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการศึกษา นักศึกษาสมควรศึกษา

นอกจากนี้ ขอให้นักศึกษาพยายามตอบคำถามดังต่อไปนี้ให้ได้ หากนักศึกษายังมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามอาจารย์ผู้บรรยายเพิ่มเติม

 • ตามนัยมาตรา ๔๔๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “กระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ตามนัยมาตรา ๔๔๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “กระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ในกรณีที่กระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่กระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น มาตรา ๔๔๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก่อให้เกิดผลประการใด
 • ตามนัยมาตรา ๔๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “บำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ตามนัยมาตรา ๔๕๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “บำบัดปัดป้องภยันตรายอันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉิน” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ตามนัยมาตรา ๔๕๐ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ป้องกันสิทธิของตนจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ตามนัยมาตรา ๔๕๐ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ป้องกันสิทธิของบุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ตามนัยมาตรา ๔๕๐ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “เพราะตัวทรัพย์นั้นเองเป็นเหตุ” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ในกรณีที่มีการป้องกันสิทธิของตนจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน หรือในกรณีที่มีการป้องกันสิทธิของบุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน มาตรา ๔๕๐ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก่อให้เกิดผลประการใด
 • ตามนัยมาตรา ๔๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตน” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ตามนัยมาตรา ๔๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ตามพฤติการณ์จะขอให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ทันท่วงทีไม่ได้” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ในกรณีที่มีการใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตน ถ้าตามพฤติการณ์จะขอให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ทันท่วงทีไม่ได้ มาตรา ๔๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก่อให้เกิดผลประการใด
 • ในกรณีที่มีการจับสัตว์ของผู้อื่นอันเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์  มาตรา ๔๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเงื่อนไขไว้ประการใดบ้าง