การกล่าว การไขข่าวแพร่หลาย หรือการส่งข่าวสาร

นักศึกษาวิชา น. ๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๑) สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การกล่าว หรือไขข่าวแพร่หลาย สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาสมควรใช้คู่มือการศึกษานี้ประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตอบคำถามอย่างภาวะวิสัยให้ได้ทุกคำถาม กล่าวคือ การตอบคำถามแต่ละคำถามโดยมีตัวบทกฎหมาย ตำรา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องสนับสนุน จะเป็นการยืนยันว่านักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจพื้นฐาน เรื่อง การกล่าว การไขข่าวแพร่ หรือการส่งข่าวสารหลายอย่างเพียงพอ