แนวทางการศึกษา การทำละเมิด และการร่วมกันทำละเมิด

นักศึกษาวิชา น. ๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง (เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด) สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการศึกษา และเรื่อง การทำละเมิด และการร่วมกันทำละเมิด สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

https://docs.google.com/presentation/d/1On2bebm6kxLAcQHmw9jIrropFl3_1yzJVKsystQooes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kpPQ5PYbRG5UAF_9TUitgM3RaOqvpTzm-XeRe4Hn7oI/edit?usp=sharing