ความรับผิดเพื่อละเมิดของลูกจ้าง และตัวแทน

นักศึกษาวิชา น. ๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง (เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด) สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของลูกจ้าง หรือตัวแทน สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

https://docs.google.com/presentation/d/1efSKBXKMWChlYj2e24urttdqw8XM0ETXFQt_wYjAZFc/edit?usp=sharing