ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ

นักศึกษาวิชา น. ๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง (เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด) สามารถชม จัดเก็บ หรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

https://docs.google.com/presentation/d/1pdJioeIapLg78IbcdH7h5c87wryLZjEBKnsx5I04LcA/edit?usp=sharing